Menu
Your Cart

GDPR

Behandling av personuppgifter inom Alftaprodukter AB:s verksamhet

 

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Alftaprodukter att du känner dig trygg med hur vi hanterar och lagrar personuppgifter om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgifter är all slags information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur?

De personuppgifter vi samlar in är uppgifter som rör våra kund- och leverantörsrelationer. Det är i huvudsak uppgifter som är kopplade till ditt köp – till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara annan information som lämnats vid kontakter med oss. De uppgifter vi har om dig är de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. För enskild firma registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

 

I vilket syfte samlar vi in personuppgifter om dig?

För att kunna tillhandahålla produkter, service och support behöver vi samla in, behandla och lagra dina personuppgifter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar och sparar personuppgifter för att uppfylla det avtal vi har med er, Vi kommer inte att radera era personuppgifter om ni inte ber oss om det.

 

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda tillgången till dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring och radering. Sparade uppgifter skyddas genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Inom olika områden anlitar Alftaprodukter AB underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

- Företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

- Banker och andra betaltjänstleverantörer.

- Fraktbolag

 

Klagomål och anmälan

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss på Alftaprodukter AB snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

 

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång:

Du kan begära ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerad om dig.

 

Rätt till rättelse:

Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade.

 

Rätt till radering:

Som kund har du rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

- Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för.

- Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.

- Om personuppgifter inte behandlats enligt regleringen.

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

 

 

 

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast de uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

 

Rätt till invändning:

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, du måste då specificera vad du invänder mot.

 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter när du anser att dina personuppgifter inte är korrekta.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Alftaprodukter AB

Humlabacken 12

82240 ALFTA

Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter inom Alftaprodukter AB är du välkommen att kontakta oss på, info@alftaprodukter.se eller på tel. 0271-754110.